Expertmeetings jongeren buiten beeld van 23 tot 27 jaarRegiogemeenten werken aan een regionale verkenning voor de aanpak van de groep jongeren buiten beeld van 23 tot 27 jaar in de regio Utrecht. Een groep waarvoor Minister Asscher in zijn kamerbrief van oktober 2015 bij de gemeenten speciale aandacht heeft gevraagd.

De Regio Utrecht heeft KBA Nijmegen gevraagd een verkenning te doen naar de doelgroep 23- tot 27-jarigen in de regio Utrecht. Meer specifiek de jongeren zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgen of werk hebben. Met deze informatie willen gemeenten net hun samenwerkingspartners nieuw en aanvullend beleid ontwikkelen om deze groep beter te bereiken en toe te leiden naar werk en/of opleiding.

De verkenning bestaat uit twee sporen:
1. Langs het eerste spoor wordt geprobeerd op basis van bestaande databestanden informatie bijeen te brengen over de doelgroep. Het gaat daarbij om onder meer gegevens over de onderwijsloopbaan en de situatie rondom werk en inkomen.
2. Het tweede spoor bestaat uit een drietal expertmeetings waarbij de opbrengsten van het eerste spoor worden voorgelegd aan betrokken deskundigen. Het doel hiervan is om de informatie te valideren en om op onderdelen meer verdieping te krijgen.

Tijdens drie regionale expertmeetings komen mensen samen met een achtergrond vanuit het onderwijs, werk en inkomen (jongeren), RMC, sociale (wijk)teams en jeugd- en jongerenwerk. De vier verschillende RMC sub regio’s vaardigen mensen af vanuit deze verschillende disciplines, Zij bespreken gezamenlijk de probleeminventarisatie en herkenning van de problematiek, vervolgens de prioriteit in de aanpak en de oplossingsrichtingen. Voorbeelden uit dagelijkse praktijk staan daarbij centraal.
In december verwachten we de inventarisatie af te ronden en een vervolgadvies te presenteren.