Onderzoek Jongvolwassenen 23-27 jaar buiten beeldDoor een aanpassing van de Participatiewet komen na de zomer van 2017 jongeren van 23-27 jaar in beeld bij Werk&Inkomen die geen startkwalificatie hebben door schooluitval, niet op school zitten, niet werken en geen uitkering ontvangen (in het vervolg: jongeren buiten beeld).

RMC regio Utrecht  heeft een verkennend onderzoek laten doen naar deze groep. De vragen richtten zich zowel op de omvang van de groep als kernpunten voor een nieuwe aanpak en werkwijze, om deze groep beter te bereiken en alsnog toe te leiden naar werk of naar opleiding. Dit is gebeurd door middel van een kwantitatieve analyse op de groep 22-jarigen uit RMC-regio Utrecht en het houden van 3 regionale expertmeetings. Bij deze expertmeetings werd een kwalitatieve slag gemaakt. Daarnaast werd de huidige aanpak en bouwstenen voor een nieuwe benadering besproken.

Uitkomst van het onderzoek
Ruim 5000 jongeren tussen 23 en 27 jaar hebben geen startkwalificatie en volgen geen opleiding. Ze zijn te verdelen naar de volgende subgroepen: 35,9%  stabiel werk, 20,5%  stabiel uitkering, 16,9%: geen inkomen 26,7% instabiel en/of laag inkomen.

Ongeveer  2200 jongeren hebben geen startkwalificatie, zitten niet op school, ontvangen geen uitkering en hebben geen of een (zeer) laag of instabiel inkomen. Van deze 2200 jongeren woont er naar schatting 60% in de stad Utrecht (1320 jongeren).

Opvallende kenmerken van deze  jongeren buiten beeld: Een derde van de groep is al VSV-er sinds zijn/haar 18e. Factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan de kwetsbare situatie zijn een  licht verstandelijke beperking, lage sociaal economische status of criminaliteit. Veelal is sprake van problemen op meerdere leefgebieden, denk aan schulden, woonproblemen, armoede, stoornissen, gezondheidsproblemen of fysieke problematiek.

Uit het onderzoek en de expertmeetings is een advies opgeleverd over een nieuwe aanpak.  Deze wordt de komende maanden zowel in een regionaal als lokaal verband besproken met beleidsmakers in de regiogemeenten. Het volledige onderzoek en advies is op te vragen via rmcregio@utrecht.nl