Zoek naar: startkwalificatie

Teller RMC Regio Utrecht November 2015

In de periode oktober 2014 tot 1 oktober 2015 is het totaal aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie voor RMC regio Utrecht (VO en MBO) 1297. In dezelfde periode vorig schooljaar waren er 1574 uitschrijvingen. Dit betekent een daling van 277 jongeren, (17,6 %). Volg deze link voor een toelichting op de cijfers.

Utrecht dringt voortijdig schoolverlaten terug tot 3,1%

Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Dit maakte de minister bekend tijdens een bezoek aan het Utrechtse ROC Midden Nederland, dat van alle mbo-scholen de grootste absolute daling liet zien. Bij de Utrechtse mbo-instelling gingen door een stevige verzuimaanpak ruim 170 minder jongeren voortijdig van… Lees meer >

Teller RMC regio Utrecht februari 2015

In de periode 1 oktober 2014 tot 1 januari 2015 zijn er in totaal in het VO en het MBO 152 jongeren uitgeschreven zonder startkwalificatie. Op 1 januari 2014 waren dat er 142. Dit betekent een stijging van 10 uitschrijvingen vergeleken met dezelfde periode vorig schooljaar. Binnen het MBO was er een stijging van 125… Lees meer >

Sluitende aanpak

De ‘Sluitende aanpak van terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval in het MBO’ is één van de negen acties uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid en hoort bij het speerpunt ‘Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt’. Het project heeft als doel om schooluitval onder BBL studenten zonder leerwerkbaan (spoor 1) te voorkomen en om werkeloze jongeren zonder startkwalificatie… Lees meer >

Teller RMC regio Utrecht

In de periode 1 oktober 2014  tot 1 november 2014 zijn er in totaal 36 jongeren uitgeschreven zonder startkwalificatie. Op 1 november 2014 waren dat er 39. Dit betekent een daling van 3 uitschrijvingen vergeleken met dezelfde periode vorig schooljaar. Binnen het MBO was ert een stijging van 29 naar 31 jongeren. Het VO liet… Lees meer >

Actieplan werkloosheid

Eén van de actielijnen uit het regionale actieplan Jeugdwerkloosheid is het project “De sluitende aanpak”, met als doel schooluitval onder BBL studenten zonder leerwerkbaan te voorkomen en daarnaast extra leerbanen en stageplaatsen in de regio Utrecht te creëren. Daarmee moeten ook werkloze jongeren zonder startkwalificatie kunnen instromen in een BBL of BOL opleiding. De werkwijze… Lees meer >

Wettelijk Kader RMC

Met ingang van 2002 is naast de Leerplichtwet de RMC-wetgeving van toepassing. Nadat in 1999 de RMC-taak van de gemeenten structureel is gemaakt, werd hiermee ook de wettelijke basis gelegd voor de uitvoering van haar taken. Het is namelijk van belang dat jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Ondanks het feit dat de jongere… Lees meer >

Startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en die geen opleiding volgen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2 van het mbo. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die niet meer onder de leerplicht of de kwalificatieplicht vallen, worden door de RMC gestimuleerd… Lees meer >

Bijeenkomst ‘Voortijdig schoolverlaten, sturen op cijfers’

Het Ministerie van OCW en DUO, RMC regio Utrecht en het Cals College IJsselstein organiseren de bijeenkomst ‘Voortijdig schoolverlaten, sturen op cijfers’. Tijdens deze bijeenkomst krijgen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten in de RMC regio Utrecht inzicht in het beschikbare cijfermateriaal op de beveiligde site van DUO/OCW en de VSV Atlas van OCW. Het gaat hier… Lees meer >