1. Een sterke basisActielijn 1: Het creëren van een sterke basis voor de jongere

Doelstelling en inzet

Het aanpakken van verzuim staat hoog op de regionale agenda. Door effectief te reageren op verzuim en goed samen te werken, kunnen we voortijdige schooluitval voorkomen. Dit begint bij een sluitende aan- en afwezigheidsregistratie. De verzuimregistratie zorgt dat de student in beeld is. Door een jongere op de juiste manier persoonlijk te benaderen, doorbreken we het verzuimpatroon en voorkomen we schooluitval. Samenwerking met peergroepen, ouders en werkgevers past binnen deze aanpak. Om de aanpak efficiënt en effectief vorm te geven, is (sub)regio overstijgende samenwerking nodig.

Voor wie?

Alle mbo-studenten van niveau 1, 2, 3 en 4 die verzuimen en/of dreigen uit te vallen op school.

Maatregelen

Maatregel 1: Bovenregionaal Verzuimbeleid (werkafspraken instellingsgericht werken).

Onderwijsinstellingen hebben te maken met studenten uit verschillende regio’s. Iedere regio heeft nu zijn eigen werkprotocollen. We zetten in op het maken van regiobrede werkafspraken en het uitwisselen van kennis met omliggende RMC-regio’s. Door een gezamenlijke werkwijze krijgt de student sneller de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.

Maatregel 2: Vestigingsgericht werken/contactpersoonschap Leerplicht/RMC.

Leerplicht/RMC krijgt een vast aanspreekpunt per mbo-vestiging die de omschreven taken van het contactpersoonschap uitvoert voor alle studenten uit de regio. Zo herkennen wij eerder de signalen van dreigende uitval. Daardoor benutten we de capaciteit en inzet van de RMC nog gerichter en treedt Leerplicht/RMC vaker preventief op.

Maatregel 3: Voorkomen van uitval van mbo-studenten in de zomerperiode.

Ieder jaar dreigt een groep mbo-studenten in de zomermaanden uit te vallen. In die maanden zoekt de school of Leerplicht/RMC contact met de mogelijke uitvallers of hun ouders.

Peer support

Ouderejaars studenten van het mbo begeleiden jongere studenten en spreken hen erop aan wanneer zij verzuimen. Dit zullen ze doen in persoon, maar bijvoorbeeld ook via sociale media. De student zal hierdoor minder snel onopgemerkt verzuimen. Deze aanpak houden wij nauwlettend in de gaten.

Betrokkenen

Mbo’s / leerplicht / RMC / samenwerkingsverbanden VO / werkgevers / ouders / peergroups.

Regionaal Programma VSV 2017-2020

Lees hier het regionaal programma vsv 2017-2020. (PDF)