Kwetsbare jongerenJongeren in een kwetsbare positie

Doelstelling en inzet

Voor een groep kwetsbare jongeren van 16 tot 23 jaar die geen startkwalificatie kunnen behalen of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt komt extra aandacht. Door veranderingen in de Participatiewetgeving en WMO is een nauwe samenwerking tussen scholen en gemeente nodig.

De groep kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de Entreeopleiding komt steeds beter in beeld bij de regiogemeenten. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de werkwijze, contactmomenten en informatieoverdracht. Deze ontwikkeling houden we nauwlettend in de gaten.

Voor wie?

Scholieren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en studenten op mbo-niveau 1 en 2 (arbeidsroute).

Maatregelen

Maatregel 1: Regionaal Overdrachtsdossier en werkwijze voor leerlingen uit het PrO en VSO die uitstromen naar werk of dagbesteding.

Maatregel 2: Regionale Uitstroomtafel Entreeopleiding naar werk.

Maatregel 3: Monitoren en evaluatie aanpak kwetsbare jongeren.

Elke twee jaar meten we het effect van de aanpak en de gemaakte afspraken over de uitstroom van jongeren naar werk of dagbesteding (PrO, VSO en Entree). We monitoren de loopbaan van de jongeren en het samenwerkingsproces van betrokken partijen. De resultaten rapporteren wij en gebruiken we waar nodig om de aanpak bij te sturen.

Betrokken organisaties

Onderwijs, werk en inkomen, gemeenten, werkgevers, brancheorganisaties en intermediaire organisaties (bv. SBB).

Regionaal Programma VSV 2017-2020

Lees hier het regionaal programma vsv 2017-2020 (PDF).